KABINA 2021

Dotační výzva v rámci dotačního investičního programu:
Rozvoj místních sportovišť a zázemí: Kabina 2021-2025

Č.j. NSA-0071/2021/D/11

ÚČEL VÝZVY

Účelem Výzvy je zajistit v souladu s dokumentací programu rozvoj sportovní
infrastruktury v obcích do 3 tis. obyvatel v České republice pomocí:

• technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
• výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
• vybudováním bezbariérových přístupů do sportovního zařízení.

Dotace dle této Výzvy jsou poskytované na základě ustanovení § 6b odst. 1 písm. a) zákona
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře sportu“)
a za dodržení podmínek zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová
pravidla“) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Alokace na výzvu:

Celková alokace Výzvy (prostředků státního rozpočtu) je: 400 mil. Kč
Správce programu si dále vyhrazuje právo celkovou alokaci Výzvy průběžně navyšovat či snižovat v závislosti
na výši disponibilních prostředků státního rozpočtu v rámci programu a na absorpční kapacitě Výzvy.

OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL O DOTACI

• Obce
• Svazky obcí
• Spolky (vyvíjející činnost v oblasti sportu)
• Kraje, Příspěvkové organizace krajů, Příspěvkové organizace obcí
• Obecně prospěšné společnosti, Ústavy, Školské právnické osoby
• Církve a náboženské společnosti a jejich svazky, Obchodní společnosti vlastněné obcemi/kraji (ze 100 %)

HARMONOGRAM VÝZVY

Pro Výzvu jsou stanoveny následující termíny:

Vyhlášení výzvy:                                              24. 06. 2021
Začátek příjmu žádostí o poskytnutí dotace:  12. 07. 2021
Konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace:    31. 08. 2021
Začátek financování:                                      01. 06. 2021
Nejzazší termín ukončení realizace akce:       31. 12. 2025
Termín ukončení realizace akce: nejdéle do 24 měsíců od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „RoPD“)

Zdroje financování a limity dotace:

a) státní rozpočet ve výši 80 % z celkových způsobilých výdajů,
b) vlastní zdroje žadatele ve výši 20 % z celkových způsobilých výdajů
‌ • podíl vlastních zdrojů žadatele,
‌ • podíl obce, na jehož katastrálním území bude probíhat realizace

Povinná finanční spoluúčast žadatele musí činit min. 20 % z CZV akce. Výzva je určena pouze pro akce,
na jejichž realizaci bude požadovaná dotace ve výši:

a) minimálně: 100 tis. Kč
b) maximálně: 800 tis. Kč nebo do výše sloučených limitů

ZÁVAZNÉ INDIKÁTORY A PARAMETRY AKCE

Rozvoj sportovní infrastruktury v obcích do 3 000 obyvatel jejich technickým zhodnocením

Indikátor
• zvýšení kvality stávajících sportovních zařízení a jejich zázemí

Parametry
• podlahová plocha rekonstruovaného prostoru m2
• plocha zrekonstruovaných venkovních sportovišť m2
• plocha zrekonstruovaných vnitřních sportovišť m2

Rozvoj sportovní infrastruktury v obcích do 3 000 obyvatel novou výstavbou.

Indikátor
• rozšíření ploch sportovních zařízení a jejich zázemí

Parametry
• obestavěný prostor nové výstavby m3
• nově získaná plocha venkovních sportovišť m2
• nově vybudovaná plocha vnitřních sportovišť m2

Rozvoj sportovní infrastruktury v obcích do 3000 obyvatel pro osoby se zdravotním postižením

Indikátor
• Zvýšení dostupnosti sportovních zařízení pro osoby se zdravotním postižením.

Parametry
• výtah
• rampa
• plošina
• další stavební i jiné prvky určené pro osoby se zdravotním postižením

KONTAKT

Mgr. Roman Benčič

00420 792 248 663
00421 905 705 446
roman.bencic@athletesro.sk

MŮJ KLUB 2021

Dotační výzva v rámci dotačního neinvestičního programu
Rozvoj a podpora sportu 2021.

ÚČEL VÝZVY

Účelem Výzvy je podpora činnosti SK/TJ v oblasti:

• sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let,
• zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce SK/TJ realizujících sportovní aktivity ‍dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let.

Dotace dle této Výzvy jsou poskytované na základě ustanovení § 6b odst. 1 písm. a) zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře sportu“) a za dodržení podmínek zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých Souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Termíny výzvy:

Datum vyhlášení Výzvy: 18. 09. 2020
Datum a čas zahájení příjmu žádostí:
15. 10. 2020 od 12:00 hod.
Datum a čas ukončení příjmu žádostí:
16. 11. 2020 do 11:59 hod.

OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL

Oprávněným žadatelem ve Výzvě je sportovní organizace dle bodu 1.3., která má některou z následujících právních forem:

• spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
• pobočný spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
• ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Oprávněným žadatelem tedy nejsou např. obchodní společnosti (s.r.o., a.s.), příspěvkové organizace obcí a krajů, obecně prospěšné společnosti, nadace a další výše neuvedené osoby mající jinou právní formu než spolek, pobočný spolek či ústav.

Další podmínky, které musí žadatel splňovat:

a) hlavním účelem/předmětem činnosti žadatele dle jeho zakladatelského dokumentu je činnost
v oblasti sportu,

b) ke dni podání žádosti uskutečňuje žadatel alespoň po dobu dvou (2) let činnost v oblasti sportu,

c) žadatel je sportovním klubem nebo tělovýchovnou či tělocvičnou jednotou dle bodu 1.5.,

d) žadatel má stanovenou minimální výši příspěvku hrazeného evidovanými sportovci 100,- Kč na
‍ ‍osobu a rok, za kalendářní roky 2020 a 2021.

Období podpory:

Z dotace poskytnuté v rámci této Výzvy lze hradit pouze náklady vztahující se k období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 s tím, že tyto náklady mohou být z dotace uhrazeny nejpozději do 31. ledna 2022. Dotaci lze použít i na náklady, které byly uhrazeny před datem vydání Rozhodnutí, pokud tyto souvisí s plněním účelu Výzvy.

VÝŠE DOTACE

Výše dotace bude stanovena na základě rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže od 3 let (ročník
narození 2018) do 23 let (ročník narození 1998), dle následujících kategorií:

Kategorie 1: Sportovci z řad dětí a mládeže ve věku 3 až 5 let (ročník narození 2018 až 2016)
mající alespoň 1 x týdně tréninkovou jednotku.

Kategorie 2: Sportovci z řad dětí a mládeže ve věku 6 až 23 let (ročník narození 2015 až 1998)
mající alespoň 1 x týdně tréninkovou jednotku.

Kategorie 3: Sportovci z řad dětí a mládeže ve věku 6 až 10 let (ročník narození 2015 až 2011)
mající alespoň 2 x týdně tréninkovou jednotku.

Kategorie 4: Sportovci z řad dětí a mládeže ve věku 11 až 23 let (ročník narození 2010 až 1998)
mající alespoň 2 x týdně tréninkovou jednotku a zároveň se neúčastnící alespoň 6 oficiálních soutěží dle za posledních 24 měsíců předcházejících podání žádosti.

Kategorie 5: Sportovci z řad dětí a mládeže ve věku 11 až 17 let (ročník narození 2010 až 2004)
mající alespoň 2 x týdně tréninkovou jednotku a zároveň se účastnící alespoň 6 oficiálních soutěží za posledních 24 měsíců předcházejících podání žádosti.

Kategorie 6: Sportovci z řad dětí a mládeže ve věku 18 až 23 let (ročník narození 2003 až 1998)
mající alespoň 2 x týdně tréninkovou jednotku a zároveň se účastnící alespoň 6 oficiálních soutěží za posledních 24 měsíců předcházejících podání žádosti.

Výpočet výše dotace bude proveden podle následujícího vzorce:

A
Počet sportovců žadatele kategorie 1 * 625 Kč

B
Počet sportovců žadatele kategorie 2 * 1250 Kč

C
Počet sportovců žadatele kategorie 3 * 2500 Kč

D
Počet sportovců žadatele kategorie 4 * 2500 Kč

E
Počet sportovců žadatele kategorie 5 * 3750 Kč

F
Počet sportovců žadatele kategorie 6 * 2500 Kč

Celková výše dotace = A + B + C + D + E + F

KONTAKT

Mgr. Roman Benčič

00420 792 248 663
00421 905 705 446
roman.bencic@athletesro.sk

Start typing and press Enter to search