“ MŮJ KLUB 2021″

Dotační výzva v rámci dotačního neinvestičního programu
Rozvoj a podpora sportu 2021.

ÚČEL VÝZVY

Účelem Výzvy je podpora činnosti SK/TJ  v oblasti:

• sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let,
• zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce SK/TJ realizujících sportovní aktivity
‍dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let.

Dotace dle této Výzvy jsou poskytované na základě ustanovení § 6b odst. 1 písm. a) zákona
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře sportu“)
a za dodržení podmínek zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová
pravidla“) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Termíny  výzvy:

Datum vyhlášení Výzvy: 18. 09. 2020
Datum a čas zahájení příjmu žádostí: 15. 10. 2020 od 12:00 hod.
Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 23. 11. 2020 do 16:59 hod.

OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL

Oprávněným žadatelem ve Výzvě je sportovní organizace dle bodu 1.3., která má některou z následujících právních forem:

• spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
• pobočný spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
• ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Oprávněným žadatelem tedy nejsou např. obchodní společnosti (s.r.o., a.s.), příspěvkové organizace obcí
a krajů, obecně prospěšné společnosti, nadace a další výše neuvedené osoby mající jinou právní formu
než spolek, pobočný spolek či ústav.

Další podmínky, které musí žadatel splňovat:

a) hlavním účelem/předmětem činnosti žadatele dle jeho zakladatelského dokumentu je činnost
‍     ‍v oblasti sportu,
b) ke dni podání žádosti uskutečňuje žadatel alespoň po dobu dvou (2) let činnost v oblasti sportu,
c) žadatel je sportovním klubem nebo tělovýchovnou či tělocvičnou jednotou dle bodu 1.5.,
d) žadatel má stanovenou minimální výši příspěvku hrazeného evidovanými sportovci 100,- Kč na
‍     ‍osobu a rok, za kalendářní roky 2020 a 2021

Období podpory:

Z dotace poskytnuté v rámci této Výzvy lze hradit pouze náklady vztahující se k období od 1. ledna 2021
do 31. prosince 2021 s tím, že tyto náklady mohou být z dotace uhrazeny nejpozději do 31. ledna 2022.
Dotaci lze použít i na náklady, které byly uhrazeny před datem vydání Rozhodnutí, pokud tyto souvisí
s plněním účelu Výzvy.

VÝŠE DOTACE

Výše dotace bude stanovena na základě rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže od 3 let (ročník
narození 2018) do 23 let (ročník narození 1998), dle následujících kategorií:

Kategorie 1: Sportovci z řad dětí a mládeže ve věku 3 až 5 let (ročník narození 2018 až 2016)
mající alespoň 1 x týdně tréninkovou jednotku.

Kategorie 2: Sportovci z řad dětí a mládeže ve věku 6 až 23 let (ročník narození 2015 až 1998)
mající alespoň 1 x týdně tréninkovou jednotku.

Kategorie 3: Sportovci z řad dětí a mládeže ve věku 6 až 10 let (ročník narození 2015 až 2011)
mající alespoň 2 x týdně tréninkovou jednotku.

Kategorie 4: Sportovci z řad dětí a mládeže ve věku 11 až 23 let (ročník narození 2010 až 1998)
mající alespoň 2 x týdně tréninkovou jednotku a zároveň se neúčastnící alespoň
6 oficiálních soutěží dle za posledních 24 měsíců předcházejících podání žádosti.

Kategorie 5: Sportovci z řad dětí a mládeže ve věku 11 až 17 let (ročník narození 2010 až 2004)
mající alespoň 2 x týdně tréninkovou jednotku a zároveň se účastnící alespoň
6 oficiálních soutěží za posledních 24 měsíců předcházejících podání žádosti.

Kategorie 6: Sportovci z řad dětí a mládeže ve věku 18 až 23 let (ročník narození 2003 až 1998)
mající alespoň 2 x týdně tréninkovou jednotku a zároveň se účastnící alespoň
6 oficiálních soutěží za posledních 24 měsíců předcházejících podání žádosti.

Výpočet výše dotace bude proveden podle následujícího vzorce:

A = Počet sportovců žadatele kategorie 1 * 625 Kč
B = Počet sportovců žadatele kategorie 2 * 1250 Kč
C = Počet sportovců žadatele kategorie 3 * 2500 Kč
D = Počet sportovců žadatele kategorie 4 * 2500 Kč
E = Počet sportovců žadatele kategorie 5 * 3750 Kč
F = Počet sportovců žadatele kategorie 6 * 2500 Kč

Celková výše dotace = A + B + C + D + E + F

KONTAKT

Mgr. Roman Benčič

00420 792 248 663
00421 905 705 446
roman.bencic@athletesro.sk

MŮJ KLUB 2021

Dotační výzva v rámci dotačního neinvestičního programu
Rozvoj a podpora sportu 2021.

ÚČEL VÝZVY

Účelem Výzvy je podpora činnosti SK/TJ v oblasti:

• sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let,
• zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce SK/TJ realizujících sportovní aktivity ‍dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let.

Dotace dle této Výzvy jsou poskytované na základě ustanovení § 6b odst. 1 písm. a) zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře sportu“) a za dodržení podmínek zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých Souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Termíny  výzvy:

Datum vyhlášení Výzvy: 18. 09. 2020
Datum a čas zahájení příjmu žádostí:
15. 10. 2020 od 12:00 hod.
Datum a čas ukončení příjmu žádostí:
16. 11. 2020 do 11:59 hod.

OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL

Oprávněným žadatelem ve Výzvě je sportovní organizace dle bodu 1.3., která má některou z následujících právních forem:

• spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
• pobočný spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
• ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Oprávněným žadatelem tedy nejsou např. obchodní společnosti (s.r.o., a.s.), příspěvkové organizace obcí a krajů, obecně prospěšné společnosti, nadace a další výše neuvedené osoby mající jinou právní formu než spolek, pobočný spolek či ústav.

Další podmínky, které musí žadatel splňovat:

a) hlavním účelem/předmětem činnosti žadatele dle jeho zakladatelského dokumentu je činnost
v oblasti sportu,

b) ke dni podání žádosti uskutečňuje žadatel alespoň po dobu dvou (2) let činnost v oblasti sportu,

c) žadatel je sportovním klubem nebo tělovýchovnou či tělocvičnou jednotou dle bodu 1.5.,

d) žadatel má stanovenou minimální výši příspěvku hrazeného evidovanými sportovci 100,- Kč na
‍     ‍osobu a rok, za kalendářní roky 2020 a 2021.

Období podpory:

Z dotace poskytnuté v rámci této Výzvy lze hradit pouze náklady vztahující se k období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 s tím, že tyto náklady mohou být z dotace uhrazeny nejpozději do 31. ledna 2022. Dotaci lze použít i na náklady, které byly uhrazeny před datem vydání Rozhodnutí, pokud tyto souvisí s plněním účelu Výzvy.

VÝŠE DOTACE

Výše dotace bude stanovena na základě rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže od 3 let (ročník
narození 2018) do 23 let (ročník narození 1998), dle následujících kategorií:

Kategorie 1: Sportovci z řad dětí a mládeže ve věku 3 až 5 let (ročník narození 2018 až 2016)
mající alespoň 1 x týdně tréninkovou jednotku.

Kategorie 2: Sportovci z řad dětí a mládeže ve věku 6 až 23 let (ročník narození 2015 až 1998)
mající alespoň 1 x týdně tréninkovou jednotku.

Kategorie 3: Sportovci z řad dětí a mládeže ve věku 6 až 10 let (ročník narození 2015 až 2011)
mající alespoň 2 x týdně tréninkovou jednotku.

Kategorie 4: Sportovci z řad dětí a mládeže ve věku 11 až 23 let (ročník narození 2010 až 1998)
mající alespoň 2 x týdně tréninkovou jednotku a zároveň se neúčastnící alespoň 6 oficiálních soutěží dle za posledních 24 měsíců předcházejících podání žádosti.

Kategorie 5: Sportovci z řad dětí a mládeže ve věku 11 až 17 let (ročník narození 2010 až 2004)
mající alespoň 2 x týdně tréninkovou jednotku a zároveň se účastnící alespoň 6 oficiálních soutěží za posledních 24 měsíců předcházejících podání žádosti.

Kategorie 6: Sportovci z řad dětí a mládeže ve věku 18 až 23 let (ročník narození 2003 až 1998)
mající alespoň 2 x týdně tréninkovou jednotku a zároveň se účastnící alespoň 6 oficiálních soutěží za posledních 24 měsíců předcházejících podání žádosti.

Výpočet výše dotace bude proveden podle následujícího vzorce:

A
Počet sportovců žadatele kategorie 1 * 625 Kč

B
Počet sportovců žadatele kategorie 2 * 1250 Kč

C
Počet sportovců žadatele kategorie 3 * 2500 Kč

D
Počet sportovců žadatele kategorie 4 * 2500 Kč

E
Počet sportovců žadatele kategorie 5 * 3750 Kč

F
Počet sportovců žadatele kategorie 6 * 2500 Kč

Celková výše dotace = A + B + C + D + E + F

KONTAKT

Mgr. Roman Benčič

00420 792 248 663
00421 905 705 446
roman.bencic@athletesro.sk

Start typing and press Enter to search